Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /httpdocs/wp-content/plugins/kento-post-view-counter/index.php on line 620

„Studia do dziejów dawnego uzbrojenia i ubioru wojskowego”, to najstarsze i najważniejsze wydawnictwo Stowarzyszenia ukazujące się do dnia dzisiejszego. Przygotowywane we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie liczy obecnie 15 tomów.

Przez lata wydawnictwo to było jedynym naukowym periodykiem dotyczącym dawnego uzbrojenia, ukazujący się na ziemiach polskich. Publikowane w nim artykuły do dnia dzisiejszego stanowią podstawę obecnej naszej wiedzy o dawnych militariach.

Artykuły i komunikaty można wysyłać na ADRES REDAKCJI: Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Broni i Barwy, al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków, tel. 12 43355 77

Dostępne egzemplarze można znaleźć w SKLEPIE MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE


 

Studia do dziejów dawnego uzbrojenia i ubioru wojskowego, cz.XV, Kraków 2018

pod red. M. Dziewulski i A. Konstankiewicza

Michał Dziewulski, Andrzej Konstankiewicz, Wstęp

Zdzisław Żygulski jun., Refleksje w 75-lecie powstania Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Wojska i 50-lecia istnienia Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy

Lesław Kukawski, Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Wojska (1933-1939). Refleksje w 50. rocznicę istnienia

Michał Dziewulski, Zdzisław Żygulski jun. jako bronioznawca. Wspomnienie i próba charakterystyki

Bohdan Królikowski, Lesław Kukawski – jakim Go pamiętam

Zbigniew Fuiński, Związki pomiędzy zbroją i ubiorem w aspekcie historycznym

Tadeusz Jeziorowski, Proporzec Naczelnego Wodza. Jego początki i pochodne

Mieczysław Siciński, Portret króla Stanisława Augusta w zbroi. Aspekty militarne na portretach króla Stanisława Augusta

Andrzej Novák-Zempliński, Kareta kampanijna cesarza Napoleona I

Maciej Jeske, Wytwórcze i oddziałowe znakowanie regulaminowej broni białej. Szable i niektóre pałasze szeregowych kawalerii i innych oddziałów konnych

Jerzy Zarawski, Sygnowany nabój iglicówki Dreyse

Przemysław Jan Bloch, Karabin „mierosławka” pomysłu gen. Ludwika Mierosławskiego w świetle jego wynalazków wojskowych i epoki

Marek Dutkiewicz, Mundur, oznaki i odznaki służby zdrowia Legionów Polskich

Tomasz Kusion, Zbieracze figurek, kolekcjonerstwo, organizacje, nowe możliwości

 

5766125843

Studia do dziejów dawnego uzbrojenia i ubioru wojskowego, cz.XIV, Kraków 2015

 

UWAGA: Tom zawiera płytę CD z cyfrową wersją tomów od I do IX

Michał Dziewulski, Wstęp

Krzysztof Czyżewski, Wawelskie zbiory militariów

Tomasz Kusion, Charakterystyka Zbrojowni Muzeum XX. Czartoryskich

Anna Tyniec, Historia kolekcji broni nowożytnej i średniowiecznej w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Krakowie

Piotr Wilkosz, Kolekcja militariów i falerystyki Muzeum Narodowego w Krakowie

Aleksandra Radwan, Kolekcja broni Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

Eleonora Tenerowicz, Magiczne sztylety oraz inna broń malajska z kolekcji Mariana Raciborskiego i Michała Siedleckiego w zbiorach krakowskiego Muzeum Etnograficznego

Agnieszka J. Cieślikowa, Militaria w Muzeum Lotnictwa Polskiego

Piotr Makuła, Trzy skrytki. Bron pochodzenia akowskiego w zbiorach Muzeum AK


Studia do dziejów dawnego uzbrojenia i ubioru wojskowego, cz.XIII, Kraków 2011

 

ZDZISŁAW ŻYGULSKI jun., Ikonograficzne studium plafonu w Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach. Trofeum dyplomatyczne biskupa  i kanclerza Jakuba Zadzika po wojnach szwedzkich i i wojnie smoleńskiej

CLAUDE BLAIR, King Henry’s VIII Dagger and Powder-flask, and the Gates of the Boulogne

CLAUDE BLAIR, Sztylet i prochownica króla Henryka VIII i wrota Bolougne

HENRYK SZEMBORSKI, Szabelnia w wielkopolskiej Wyszynie. Z dziejów „najdawniejszej i najprzedniejszej” polskiej kuźni broni siecznej w XVI-XVIII w.

MIECZYSŁAW SICIŃSKI, Umundurowanie armii W. Ks. Litewskiego w okresie panowania Augusta II i Augusta III Wettinów oraz panowania Stanisława Augusta do czasów reform Sejmu Wielkiego 1717-1791

MACIEJ TRĄBSKI, Umundurowanie i oporządzenie strzelca konnego armii Królestwa Polskiego z lat 1815-1830

ANDRZEJ KONSTANKIEWICZ, Umundurowanie i uzbrojenie polskiej Straży Granicznej 1928-1939

JAN KRUCZEK, Nowa zbrojownia w Muzeum Zamkowym w Pszczynie

LESZEK ZACHUTA, Krakowski Oddział Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy

ANDRZEJ KONSTANKIEWICZ, Dorobek naukowy 50-lecia Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy (1957-2010) 


Studia do dziejów dawnego uzbrojenia i ubioru wojskowego, cz.XII, Kraków 2005

 

MACIEJ JESKE, Jeszcze o husarii… (na marginesie książki Anny Wasilkowskiej „Husaria”)

ZDZISŁAW ŻYGULSKI jun., Uzbrojenie i taktyka Kozaków Zaporoskich

WIESŁAW i LENA ZAJĄCZKOWSCY, Mundur wojskowy jako komunikat wizualny

ZBIGNIEW FUIŃSKI, Bośniacy, towarzysze, ułani czyli Polacy w armii pruskiej 1740-1807

 


Studia do dziejów dawnego uzbrojenia i ubioru wojskowego, cz. XI, Kraków 1997

 

Tom poświęcony 40-leciu istnienia Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy


Studia do dziejów dawnego uzbrojenia i ubioru wojskowego, cz. IX i X, Kraków 1988

 

ZDZISŁAW ŻYGULSKI jun., Uwagi o Rolce Sztokholmskiej

ZDZISŁAW ŻYGULSKI jun., Remarks on the Stockholm Roll

ZBIGNIEW BOCHEŃSKI, Opis Rolki Sztokholmskiej

ZBIGNIEW BOCHEŃSKI, A Description of the Stockholm Roll

ZBIGNIEW FUIŃSKI, Garnitur zbroi

EDWARD STRZYŻEWSKI, Trzy typy szabel francuskiej kawalerii lekkiej

MACIEJ JESKE, Angielska szabla lekkiej kawalerii wz. 1796 i jej pruskie pochodne

HENRYK WIELECKI, Recenzja pracy Romana Medwicza „Polski mundur wojskowy w przededniu II wojny światowej”


Studia do dziejów dawnego uzbrojenia i ubioru wojskowego, cz. VIII, Kraków 1982

 

MARIA CABALSKA, WANDA MAZUR, Średniowieczne militaria Polski Południowej w świetle badań metaloznawczych

ANDRZEJ NADOLSKI, WANDA WAWRZONOWSKA, Szczątki zbroi ze Spytkowic

ANDRZEJ SWARYCZEWSKI, Granat – sztuka mistrzowska stradomskiego cechu mieczników

ZDZISŁAW ŻYGULSKI jun., Matejko jako znawca broni

MAREK REZLER, Umundurowanie wojsk wielkopolskich w świetle przepisów dowództwa głównego Sił Zbrojnych w byłym zaborze pruskim

JAROSŁAW ŁUCZAK, Chorągwie i sztandary wojsk wielkopolskich

TADEUSZ JEZIOROWSKI, Wielkopolski Krzyż Powstańczy

HIERONIM KROCZYŃSKI, Przyczynek do ubioru żołnierzy 12. pułku strzelców wielkopolskich

ANDRZEJ KONSTANKIEWICZ, Element munduru Armii Wielkopolskiej w przepisach ubiorczych formacji Ministerstwa Skarbu i Spraw Wewnętrznych


Studia do dziejów dawnego uzbrojenia i ubioru wojskowego, cz. VII, Kraków 1978

 

Zasługi Zbigniewa Bocheńskiego w badaniach nad dawną bronia i barwą

Zestawienie prac z zakresu dawnej broni i barwy oraz architektury obronnej opublikowanych przez Zbigniewa Bocheńskiego

ZDZISŁAW ŻYGULSKI jun., Karabela i szabla orla

JERZY TEODORCZYK, Walki o Malbork w roku 1626, z uwzględnieniem opisu stanu fortecy, piechoty polskiej i szwedzkiej oraz politycznego tła wydarzeń

ZBIGNIEW BOCHEŃSKI, Uwagi o polskim mundurze generalskim okresu Legionów i Księstwa Warszawskiego (1797-1814)

ROMAN MEDWICZ, Polski mundur w przededniu II Wojny Światowej

 


Studia do dziejów dawnego uzbrojenia i ubioru wojskowego, cz. VI, Kraków 1974

 

TADEUSZ JEZIOROWSKI, Początki polskiego munduru generalskiego

ANDRZEJ ZAREMBA, 1 i 2 pułk ułanów polskich w kampanii francuskiej 1814 r. Ubiór – oporządzenie – uzbrojenie

ANDRZEJ KOSTRZEWSKI, 1 i 2 pułk mazurów w Powstaniu Listopadowym

JANUSZ WIELHORSKI, Lanca


Studia do dziejów dawnego uzbrojenia i ubioru wojskowego, cz. V, Kraków 1971

 

ZBIGNIEW BOCHEŃSKI, Bechter z roku 1580 i jego pochodzenie na tle typologiczno-porównawczym

WOJCIECH ZABŁOCKI, Funkcjonalno-konstrukcyjna charakterystyka rękojeści dwóch typów polskich szabel bojowych z wieku XVII


Studia do dziejów dawnego uzbrojenia i ubioru wojskowego, cz. IV, Kraków 1969

 

ANDRZEJ NADOLSKI, Hełm i fragmenty zbroi z XIV wieku znalezione w Siedlątkowie

IRENA GRABOWSKA, Trzy okazy renesansowej broni myśliwskiej z dekoracją trawioną

 


Studia do dziejów dawnego uzbrojenia i ubioru wojskowego, cz. III, Kraków 1967

 

JERZY WERNER, Łuk refleksyjny i jego okazy w zbiorach krakowskich

ADAM ŁABINOWICZ, Wyroby Manufaktury Wersalskiej Mikołaja N. Bouteta w zbiorach krakowskich

ANDRZEJ ZAREMBA, Przyczynki do historii ubioru wojsk W. Księstwa Litewskiego z ostatnich lat Rzeczypospolitej

EUGENIUSZ QUIRINI, Ubiór, oporządzenie i uzbrojenie lwowskiej Gwardii Narodowej w r. 1848


 

Studia do dziejów dawnego uzbrojenia i ubioru wojskowego, cz. II, Kraków 1964

ANDRZEJ SWARYCZEWSKI i ZBIGNIEW FUIŃSKI, Napierśnik zbroi tzw. maksymiliańskiej ze zbiorów prywatnych w Krakowie

IRENA GRABOWSKA, Ładownica z herbem Sas w Muzeum Świętokrzyskim w Kielcach (ze studiów nad sarmacko-wojskowym oporządzeniem XVIII w.)

ZBIGNIEW BOCHEŃSKI, Nowe materiały do barwy wojsk Księstwa Warszawskiego

LEON LEWICKI, Ignacy Hofolmajer rusznikarz i szabelnik krakowski (1925-1889)

Studia do dziejów dawnego uzbrojenia i ubioru wojskowego, cz. I, Kraków 1963 

MARIA GRODZICKA, Bombarda z zamku w Kurzętniku

ZDZISŁAW ŻYGULSKI jun., Zbroja Albrechta Niderlandzkiego

STANISŁAW KOBIELSKI, Chorągiew husarska pułku hetmańskiego Rzewuskich i jej zbroje

JAN BENDA, O grenadierach i czapkach grenadierskich

TADEUSZ ISKRZYCKI, Mundury formacji polskich na Węgrzech w latach 1848/49

 

 

15372 Total Views 1 Views Today
Partnerzy

karta_logo_MNK_B

mwp

muzuem_lodz

wmwpozn

MuzeumWroclaw

logo Muz. Lub.-1

silkfencing