Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /httpdocs/wp-content/plugins/kento-post-view-counter/index.php on line 620

STATUT

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW DAWNEJ BRONI I BARWY

 

smdbib

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Stowarzyszenie zawiązane dla celów określonych w Statucie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW DAWNEJ BRONI I BARWY, w dalszej części Statutu zwane jest „Stowarzyszeniem”. Używa ono pieczęci i odznak według wzorów zatwierdzonych przez Walne Zebranie.

§2.

Zasięg działalności Stowarzyszenia obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Siedzibą Zarządu Głównego jest miasto Kraków.

§3.

Stowarzyszenie jest osobą prawną, rozporządzającą własnym majątkiem utworzonym ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, subwencji oraz z funduszów pochodzących z działalności wydawniczej, odczytów i innych imprez. Działa ono w ścisłym związku z Muzeum Narodowym w Krakowie, przy którym powstało.

 

CELE I ZADANIA

§4.

Celem Stowarzyszenia jest badanie, opracowywanie i upowszechnianie wiedzy w zakresie dawnych militariów, a w szczególności problematyki z następujących dziedzin: uzbrojenia ochronnego i zaczepnego, ubioru, oporządzenia, znaków wojskowych, architektury wojskowej, lotnictwa i floty wojennej, genealogii rodzajów i gatunków broni.

 

CZŁONKOWIE

§5.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: członków zwyczajnych, członków honorowych i członków wspierających.

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, pełnoletnia, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa, rekomendowany przez dwóch członków Stowarzyszenia i przyjęty uchwałą Zarządu Głównego.

Członkiem honorowym może zostać tylko osoba fizyczna, pełnoletnia, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa, na podstawie uchwały Walnego Zebrania. Członkiem honorowym może też zostać członek zwyczajny Stowarzyszenia z uwagi na szczególne osiągnięcia naukowe bądź organizacyjne; jest on zwolniony z płacenia składek. Członkostwo honorowe jest dożywotne; godności tej może pozbawić Walne Zebranie za czyny godzące w dobro Stowarzyszenia.

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, zobowiązująca się do bezinteresownego finansowego wspierania działalności Stowarzyszenia.

§6.

Do obowiązków członków zwyczajnych należy: stosowanie się do postanowień Statutu i uchwał Walnego Zebrania oraz decyzji innych władz Stowarzyszenia, uczestniczenie w pracach Stowarzyszenia oraz regularne i terminowe płacenie składek.

§7.

Prawa członków zwyczajnych są następujące: czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia, występowanie z wynikami swych prac na forum Stowarzyszenia, korzystanie z wszelkich udogodnień i urządzeń Stowarzyszenia, odwoływanie się od decyzji władz Stowarzyszenia do Walnego Zebrania.

§ 8.

Członkostwo wygasa w przypadku: śmierci, pisemnego zgłoszenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia, niepłacenia składek przez czas dłuższy niż jeden rok, wykluczenia ze Stowarzyszenia na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.

§9.

Wszyscy członkowie mają prawo do noszenia odznaki Stowarzyszenia. Prawo do Złotej Odznaki mają członkowie honorowi, a nadto Złota Odznaka może być przyznana przez Zarząd Główny członkowi zwyczajnemu za szczególne osiągnięcia dla dobra Stowarzyszenia.

 

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§10.

Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie, Zarząd Główny, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński.

§11.

Walne Zebrania dzielą się na zwyczajne i nadzwyczajne. Walne Zebranie zwołuje Zarząd Główny: zwyczajne, nie później niż do 30 marca każdego roku, nadzwyczajne w ciągu co najmniej 14 dni od daty uchwały Zarządu Głównego lub na żądanie Komisji Rewizyjnej, bądź na pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej członków Stowarzyszenia. O Walnym Zebraniu winni być powiadomieni pisemnie wszyscy członkowie Stowarzyszenia co najmniej 14 dni przed terminem. Walne Zebranie po upływie 30 minut od wyznaczonego terminu ma prawo podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych, których jednak nie może być mniej niż dwadzieścia osób.

§ 12.

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Do kompetencji Walnego Zebrania należy: wytyczanie generalnych kierunków działalności Stowarzyszenia, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, uchwalenie zmian Statutu i regulaminu działania władz Stowarzyszenia.

Uchwały na Walnym Zebraniu zapadają zwykłą większością głosów delegatów. Zasady wybierania delegatów ustala Walne Zebranie.

Walne Zebranie wybiera Zarząd Główny, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński oraz nadaje tytuły członków honorowych i powołuje Konwent Złotej Odznaki. Walne Zebranie ustala też wysokość składek członkowskich, rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz podejmuje uchwały we wszystkich istotnych sprawach Stowarzyszenia.

§13.

Zarząd Główny składa się z dziewięciu członków wybieranych na okres trzech lat na Walnym Zebraniu w głosowaniu tajnym. Osobno przeprowadza się głosowanie na prezesa, osobno na pozostałych członków Zarządu Głównego, którzy wraz z prezesem wybierają spomiędzy siebie wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. W razie ustąpienia osób sprawujących wymienione funkcje Zarząd Główny powierza je innym swoim członkom. W razie ustąpienia więcej niż trzech członków Zarządu Głównego na najbliższym Walnym Zebraniu przeprowadza się wybory uzupełniające.

§14.

Zebrania Zarządu Głównego zwołuje prezes lub wiceprezes. Dla prawomocności uchwał wymagana jest obecność co najmniej pięciu członków Zarządu Głównego, w tym prezesa lub wiceprezesa.

§ 15.

Zarząd Główny jest władzą wykonawczą Stowarzyszenia. Do zakresu działania Zarządu Głównego należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Stowarzyszenia. W szczególności należy kierowanie sprawami Stowarzyszenia poprzez wykonywanie uchwał Walnego Zebrania, prowadzenie spraw bieżących Stowarzyszenia, prowadzenie i nadzorowanie statutowej działalności Stowarzyszenia.

§16.

Za zgodą Walnego Zebrania mogą być zatrudniani pracownicy, jako zespół pomocniczy Zarządu Głównego.

Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków wybieranych na okres trzech lat. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Do pełnienia czynności wymagana jest obecność co najmniej trzech członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. Obowiązkiem Komisji Rewizyjnej jest badanie działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia, zarówno Zarządu Głównego jak i jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia, złożenie sprawozdania na Walnym Zebraniu oraz przedstawienie wniosku w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu. W razie ustąpienia osób sprawujących wymienione funkcje Komisja Rewizyjna powierza je innym swoim członkom. W razie ustąpienia więcej niż dwóch członków Komisji Rewizyjnej, na najbliższym Walnym Zebraniu przeprowadza się wybory uzupełniające.

§ 18.

Sąd Koleżeński składa się z pięciu członków wybieranych na okres trzech lat. Sąd wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Dla ważności podejmowanych orzeczeń wymagana jest obecność co najmniej trzech członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie sporów i spraw honorowych pomiędzy członkami Stowarzyszenia, zaistniałych w związku z ich działalnością w Stowarzyszeniu. Orzeczenia tego Sądu zapadają większością głosów. Od orzeczeń sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania.

W razie ustąpienia osób sprawujących wymienione funkcje Sąd Koleżeński powierza je innym członkom. W razie ustąpienia więcej niż dwóch członków Sądu Koleżeńskiego, na najbliższym Walnym Zebraniu przeprowadza się wybory uzupełniające.

 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

§19.

W mieście i jego regionie, w którym liczba członków osiągnie co najmniej 15 osób, Zarząd Główny może utworzyć Oddział Stowarzyszenia na pisemny wniosek zainteresowanych.

Zarząd Oddziału składa się z pięciu członków wybieranych w tajnym głosowaniu na okres trzech lat. Zarząd spośród siebie wybiera prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

Zadaniem Zarządu Oddziału jest organizowanie pracy statutowej i reprezentowanie Oddziału na zewnątrz.

Podstawą finansowej działalności Oddziału są dotacje Zarządu Głównego, przyznawane na wniosek Zarządu Oddziału.

§20.

W przypadku nieprzestrzegania postanowień Statutu Zarząd Główny, na wniosek Komisji Rewizyjnej, może rozwiązać Zarząd Oddziału i polecić przeprowadzenie ponownych wyborów

§21.

Rozwiązania Oddziału dokonuje Zarząd Główny na pisemny wniosek co najmniej 2/3 członków Oddziału, skierowany do Zarządu Głównego za pośrednictwem Zarządu Oddziału.

§ 22.

W mieście i jego regionie, w którym liczba członków osiągnie co najmniej 10 osób, Zarząd Główny może utworzyć Koło Stowarzyszenia na pisemny wniosek zainteresowanych.

Zarząd Koła składa się z trzech członków wybieranych w tajnym głosowaniu na trzy lata. Zarząd Koła wybiera spośród siebie prezesa, sekretarza i skarbnika.

Zadaniem Zarządu Koła jest organizowanie pracy statutowej i reprezentowanie Koła na zewnątrz.

Podstawą finansowej działalności Koła są dotacje Zarządu Głównego, przyznawane na wniosek Zarządu Koła.

§23.

W przypadku nieprzestrzegania postanowień Statutu Zarząd Główny, na wniosek Komisji Rewizyjnej, może rozwiązać Zarząd Koła i polecić przeprowadzenie ponownych wyborów.

§24.

Rozwiązania Koła dokonuje Zarząd Główny na pisemny wniosek co najmniej 2/3 członków tego Koła, skierowany do Zarządu Głównego za pośrednictwem Zarządu Koła.

§25.

Sekcję specjalistyczną może utworzyć Zarząd Główny na wniosek co najmniej siedmiu członków Stowarzyszenia (mieszkających nawet w różnych miejscowościach), którzy stając się członkami Sekcji nie przestają należeć do Oddziału lub Koła.

Zadaniem Sekcji jest realizowanie celów i zadań Stowarzyszenia w wybranej, specjalistycznej dziedzinie.

Zarząd Sekcji składa się z trzech członków wybieranych w tajnym głosowaniu na okres trzech lat. Zarząd wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

Do zadań Zarządu Sekcji należy organizowanie pracy statutowej i reprezentowanie jej na zewnątrz.

Podstawą finansowej działalności Sekcji są dotacje Zarządu Głównego, przyznawane na wniosek Zarządu Sekcji.

W przypadku nieprzestrzegania Statutu zarząd Główny, na wniosek Komisji Rewizyjnej, może rozwiązać Zarząd Sekcji i polecić przeprowadzenie ponownych wyborów.

Rozwiązania Sekcji dokonuje Zarząd Główny na pisemny wniosek co najmniej 2/3 członków Sekcji, skierowany do Zarządu Głównego za pośrednictwem Zarządu Sekcji.

 

KONTROLA DOCHODÓW I ROZCHODÓW STOWARZYSZENIA, ZOBOWIĄZANIA MAJĄTKOWE

§26.

Zarząd Główny Stowarzyszenia prowadzi księgi zgodnie z prawem i obowiązującymi zasadami rachunkowości.

Zobowiązania majątkowe i finansowe w imieniu Stowarzyszenia podejmują łącznie dwaj członkowie Zarządu Głównego, w tym prezes lub wiceprezes oraz skarbnik.

 

ZMIANY STATUTU

§27.

Zmiana Statutu może być dokonana uchwałą Walnego Zebrania podjęta większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej 3/4 uprawnionych do głosowania, a następnie wpisana do rejestru sądowego Stowarzyszenia.

ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§28.

Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania, jeżeli była przewidziana w porządku dziennym, powziętej w tajnym głosowaniu większością co najmniej 3/4 głosów przy udziale co najmniej 2/3 liczby osób uprawnionych do głosowania. Uchwała ta wchodzi w życie po upływie trzydziestu dni od jej prawomocnego podjęcia.

W razie rozwiązania Stowarzyszenia na skutek własnej uchwały ostatnie Walne Zebranie określi w formie uchwały przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

W przypadku braku takiego postanowienia majątek Stowarzyszenia przechodzi na własność Muzeum Narodowego w Krakowie.

Koszty likwidacji pokrywa się z majątku Stowarzyszenia.

Postanowieniem Wydziału Cywilnego Sądu Wojewódzkiego w Krakowie z dnia 30 czerwca 1994 zatwierdzono zmianę Statutu Stowarzyszenia p.n. Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Broni i Barwy, wpisanego do rejestru stowarzyszeń pod Nr rej. 27.

(podpis nieczytelny) Pieczęć okrągła: Sąd Wojewódzki w Krakowie

6521 Total Views 2 Views Today
Partnerzy

karta_logo_MNK_B

mwp

muzuem_lodz

wmwpozn

MuzeumWroclaw

logo Muz. Lub.-1

silkfencing