Katowice

Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Broni i Barwy

Oddział Górnośląski w Katowicach

zaprasza na spotkanie w dniu 29 kwietnia 2019 r.
o godzinie 17.00

do VIII Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach

przy ul. 3. Maja 42

Kolega Wojciech Moś wygłosi pogadankę na temat:

STRZELCY PODHALAŃSCY

W BITWIE NAD DUNAJCEM

(7-8.09.1939)

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Oddziału Górnośląskiego SMDBiB powiadamia niniejszym wszystkich członków,
że w poniedziałek, 25 marca 2019 r.
w budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach
przy ul. 3. Maja 42,
odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału.
Początek zebrania o godzinie 17:00 (drugi termin o godzinie 17:30).

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór prezydium i zatwierdzenie porządku zebrania
 3. Sprawozdanie z działalności Zarząd Oddziału
 4. Dyskusja nad sprawozdaniem
 5. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 6. Wybór komisji: wyborczej, skrutacyjnej
 7. Zgłoszenie kandydatur do Zarządu Oddziału
 8. Głosowanie
 9. Część naukowa:

Kolega Rafał Kucharski wygłosi pogadankę na temat
„NON GRATUM ANUS RODENTUM”

 1. Przerwa
 2. Ogłoszenie wyników wyborów do władz statutowych Oddziału Górnośląskiego
 3. Przerwa na ukonstytuowanie się władz Oddziału Górnośląskiego
 4. Ogłoszenie składu władz statutowych Oddziału Górnośląskiego
 5. Przedstawienie planu pracy na rok 2019
 6. Wolne wnioski
 7. Zamkniecie zebrania

PREZES

/-/ Wojciech MOŚ

SEKRETARZ

/-/ Zbigniew KOŚCIAN

 

 

Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Broni i Barwy

Oddział Górnośląski w Katowicach

zaprasza na spotkanie w dniu 25 lutego 2019 r. o godzinie 17.00

do VIII Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach

przy ul. 3. Maja 42

 

Kolega Henryk Ciosinski wygłosi pogadankę na temat:

DYLIŻANSOWY DWULUFOWY GARŁACZ WENTERA
Z 1750 ROKU

 

 

Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Broni i Barwy

Oddział Górnośląski w Katowicach

zaprasza na spotkanie w dniu 28 stycznia 2019 r. o godzinie 17.00

do VIII Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach

przy ul. 3. Maja 42

Kolega Wojciech Moś wygłosi pogadankę na temat:

TRADYCJE SZKOŁY PODCHORĄŻYCH PIECHOTY

Partnerzy

karta_logo_MNK_B

mwp

muzuem_lodz

wmwpozn

MuzeumWroclaw

logo Muz. Lub.-1

silkfencing